Skip to main content

Våra tjänster

Barn och Ungdomsterapeutiska mottagningen

Under flera år har det uppmärksammats på olika sätt att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har blivit sämre förutom all problematik kring de neuropsykologiska svårigheterna.

Det är främst sviktande självkänsla, depressivitet och ångestkänslor som beskrivs vara jobbiga för de berörda. Känslan av att vara uttråkad breder ut sig och längtan efter att det ska hända något blir stark. Det är därför lätt att fastna vid datorn, paddan, mobilen eller TV-konsolen. Det börjar gärna som ett tidsfördriv och som något roligt.  -”Alla” gör ju det!

Normerna i skolan, på fritiden och nu också i arbetslivet ligger på förväntningar på den individuella prestationen och att klara sig själv, har blivit vägledande.

De egna kraven hos föräldern är att kunna göra något, en aktivitet för att stimulera, lugna och tillfredsställa barnets behov. Verktygen för att ”bara vara” med varandra och värdet av det har kommit i skymundan. Samspelets betydelse i bekräftelsens olika nyanser är grunden för en upplevd trygghet för oss.

I kriser vi hamnar i av olika slag kan alla hamna i en sviktande självkänsla som får en att bli kritisk mot sig själv och leder lätt till självförebråelser. Som barn kan något hända som gör att man blir rädd. För en vuxen kan man ofta inte uppfatta att sitt barn har blivit rädd. Rädslan kan senare bli en låsning som kan ta sig i uttryck av fobier eller tvång. Dessa kan växa sig större och bli svåra att bryta. Ibland kan detta påverka hela familjen.

Det är inte alltid man når fram till sitt barn hur mycket man än försöker och det blir väldigt svårt att se sitt barn må dåligt.

Lång erfarenhet finns på mottagningen med att möta och arbeta med barn och ungdomar.

emdr

EMDR-mottagningen

En del av Qratel

Har man blivit utsatt för en händelse som har inneburit hot, skada, förlust, plågsamma synintryck, svåra integritetskränkningar, mobbing, död eller liknande behöver man bli mött i dessa upplevelser på ett professionellt sätt. Symtom efter sådana händelser leder ofta till diagnosen PTSD, posttraumatiskt stressyndrom.

De framträdande symtom PTSD kännetecknas av är att man har reagerat på händelserna med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen genom plågsamma minnesbilder vilket kan vara så starka att man tror att händelsen händer igen samt genom kroppsliga reaktioner vilka påminner om de reaktioner man hade vid t ex övergreppstillfället. Man undviker ständigt situationer, stimuli och platser som associeras med traumat. En allmänt nedsatt själslig vitalitet inträffar och kan visa sig genom minnesluckor, klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter, känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor samt en känsla av att sakna framtid.

Dessutom ger PTSD sömnstörningar, irritibalitet, koncentrationssvårigheter och en överdriven vaksamhet.

Lång erfarenhet och kompetens finns inom området på mottagningen. Utöver avlastande och bearbetande samtal kan det bli aktuellt med att arbeta med behandlingstekniken EMDR. Det står för Eye Movement Desentisitisation and Reprocessing vilket är en metodik baserat på ögonrörelse, vanligt kallat för ögonrörelseterapi. Tekniken kan hjälpa dig att minska obehaget i upplevelser som stör dig fortfarande i vardagen. Läs gärna mer om detta på vår yrkesförenings hemsida: www.emdr.se

EMDR kan med fördel tillämpas också vid andra upplevda svårigheter som starka självförebråelser, ångesttillstånd, reaktioner förknippade med sjukdomstillstånd, långvarig sorg, starka känslor i samband med rädslor eller fobier.

emdr

Alea Curatio – spelberoende

Under namnet Alea Curatio arbetar vi med framför allt barn och ungdomars spelberoende med data- och TV-spel.

För barn och ungdomar är datorn och TV-konsolerna för spel mest ett roligt tidsfördriv. Det är också utmanande och spännande. I spelet bygger man fiktiva världar man sedan regisserar. Landskapet och svårigheten ökar.

I rollspel befinner man sig också i en fiktiv värld. Det blir utmanande adrenalinkickar och belöningar finns av olika slag. Spelar man on-line har man kontakt med andra. Den globala världen finns hemma och man får vänner från andra länder och en god träning i sin t ex engelska. Man blir en uppskattad vän, man får en identitet, blir bekräftad och uppskattad.

Det är så här spelen är konstruerade. Fyllda med spännande och utmanande kickar, belöningar, uppskattning och gemenskap. Det blir svårare och svårare att ta en paus och att sluta.

Alea Curatio

Alea Curatio – Hemmasittare

Spelandet behöver inte handla om ett beroende. Detta kan låta konstigt men det finns andra innebörder i vad ett spelande har för innebörd, praktisk betydelse för en person.

Ett spelande på dator, padda eller TV är generellt inte en fara för ett beroende. Det finns dock inslag i spelen som kan trigga ett beroende i kombination att man har en egen svårighet med att hitta ett naturligt stopp, starkt behov av bekräftelse och belöning m.m. I spelen online kan man hitta vänner som ger en känsla av betydelsefullhet, att duga, lagkänsla och identitetsfrämjande.

En annan sida av spelandet kan vara att det står för avkoppling, Efter en dag i t ex skolan kan man vara fullmatad med intryck och efter att ha haft fokus på lektionerna med lyssnande, antecknande, uppgiftslösningar och vissa dagar med prov är man helt slut. Det är då spelandet blir en form av avslappning och tillfälle för återhämtning. En nödvändighet för att sen kunna ta itu med eventuella läxor.

Alea Curatio
psykoterapi

Psykoterapi

Enskilda samtal erbjuds för att få hjälp med att bli mött med de tankar som kan vara jobbiga och stör, situation som kan kännas övermäktig, ett dilemma som man har fastnat i etc.

Den upplevda psykiska ohälsan har ökat under ett antal år och ökar fortfarande, särskilt i unga år. Tonårstiden är präglad av existentiella frågor av alla slag vilka man många gånger inte vill eller vågar sätta ord på men som man många gånger behöver få hjälp med i samtal.

Bland vuxna ökar sjukskrivningarna för utmattningsupplevelser. Dessa behöver man aktiv arbeta med parallellt som man oftast har en läkarkontakt för att åter kunna känna att man har en så god kontroll man kan få om sin situation.

Antal samtal som ska bokas är helt individuellt beroende på situationen. Vi börjar alltid med ett första beskrivande kartläggande samtal för att bestämma hur man kan gå vidare.

Har man blivit utsatt för en händelse som har inneburit hot, skada, förlust, plågsamma synintryck, svåra integritetskränkningar, mobbing, död eller liknande behöver man bli mött i dessa upplevelser på ett professionellt sätt. Symtom efter sådana händelser leder ofta till diagnosen PTSD, posttraumatiskt stressyndrom.

De framträdande symtom PTSD kännetecknas av är att man har reagerat på händelserna med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen genom plågsamma minnesbilder vilket kan vara så starka att man tror att händelsen händer igen samt genom kroppsliga reaktioner vilka påminner om de reaktioner man hade vid t ex övergreppstillfället. Man undviker ständigt situationer, stimuli och platser som associeras med traumat. En allmänt nedsatt själslig vitalitet inträffar och kan visa sig genom minnesluckor, klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter, känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor samt en känsla av att sakna framtid.

Dessutom ger PTSD sömnstörningar, irritibalitet, koncentrationssvårigheter och en överdriven vaksamhet.

Lång erfarenhet och kompetens finns inom området på mottagningen. Utöver avlastande och bearbetande samtal kan det bli aktuellt med att arbeta med behandlingstekniken EMDR. Det står för Eye Movement Desentisitisation and Reprocessing vilket är en metodik baserat på ögonrörelse, vanligt kallat för ögonrörelseterapi. Tekniken kan hjälpa dig att minska obehaget i upplevelser som stör dig fortfarande i vardagen. Läs gärna mer om detta på vår yrkesförenings hemsida: www.emdr.se

EMDR kan med fördel tillämpas också vid andra upplevda svårigheter som starka självförebråelser, ångesttillstånd, reaktioner förknippade med sjukdomstillstånd, långvarig sorg, starka känslor i samband med rädslor eller fobier.

psykoterapi

Neuropsykologi

Konsekvensen av de neuropsykolgiska diagnoserna kan medföra en rad olika frågor för en själv och anhöriga, jobbiga situationer där man missförstår andra och känner sig missförstådd. Inte ovanligt med en känsla av att vara annorlunda andra och en viss form av utanförskap. Man har en egen logik som inte andra förstår.

Lång erfarenhet finns på mottagningen utifrån arbete med diagnostik och metodik att arbeta med dessa frågor avseende strategier och mående.

Mottagningen erbjuder samtal individuellt, par och familjeinriktat, men också externt mot arbetsgivare, socialtjänst, skolor etc. genom handledning, utbildning och coachning.

neuroner
neuroner
teamarbete

Teamarbete

Oavsett i vilken bransch en arbetsgrupp arbetar inom består den alltid av medarbetare med inbördes relationer.

Teammedlemmarna påverkas i sin tur av en i princip oändlig rad av olika faktorer vilket i sin tur påverkar kvaliteten av arbetet och resultatet, konkret som abstrakt.

Individen och teamet möter ständigt hinder och möjligheter. Målen kan vara olika svåra eller lätta att nå.

Arbetsgruppen är ett team med olika förutsättningar. Arbetsgruppen kan vara nybildad eller har fungerat länge. Arbetsgruppen behöver nystarter inför terminsskiften, nya projekt, nya konstellationer, nytt ledarskap etc eller när det har blivit lite för rutinmässigt utförande då man efterlyser en ny energi.

Qratel erbjuder Teamarbete – Teambuilding för att arbeta med arbetsgruppens sk inre liv. Arbetet sker utifrån ett lösningsfokuserat innehåll vilket innebär att man inte fastnar i den problemorienterade upplevda verkligheten utan man fokuserar på hur man kan göra istället, kreativitet, önskade förändringar. Att få ett tillfälle till att tänka utanför boxen. Resultatet kan sammanfattas i mål och delmål samt en strategi för att nå dit.

teamarbete

Familjeterapimottagningen

En del av Qratel

Par och familjesamtal erbjuds i de konstellationer som är aktuella utifrån den situation man lever sig i.

I par och familjesamtal kan man arbeta med samlevnadsproblem och konflikter som har uppstått. Syftet är att få hjälp med att bearbeta och minska problem, konflikter och krissituationer så att man kan fortsätta leva tillsammans. I vissa fall är en separation oundviklig och i den situationen kan det finnas en problematik man behöver hjälp med att lösa eller få en struktur i.

Samtalen bygger på den upplevda problematik var och en beskriver och de förväntningar man har på samtalen. Man ska känna att man får utrymme att säga det man vill och en respektfull feedback.

Individuella svårigheter som kan leda till missförstånd, irritation osv ställs i fokus med vad de kan handla om. T ex kan en neuropsykiatriska eller traumarelaterade svårigheter leda till svåra mönster. Det är därför viktigt att ta en specifik svårighet på allvar för att man ska få fungerande strategier för att samspela utan konflikter.

Var och en av parterna har ett ansvar för att en förändring ska komma till stånd vilket diskuteras i samtalen. Alternativa samspelsmönster lyfts fram, bekräftelse på och uppmuntran av alternativa sätt att samspela, roller i relationen blir belysta, mål och delmål i förändringsarbetet är viktiga delar i samtalen.

Verksamheten bygger på vedertagen familjeterapeutisk. Den är salutogen vilket innebär att t. ex. samspelmönster som ömsesidigt känns bra lyfts fram. Det förhållningssätt som främst används är lösningsfokuserad metodik.

Familjeterapimottagningen i Stockholm har ramavtal avseende familjerådgivning för boende i Danderyd och Nacka kommun.

parterapi
parterapi